Cơ cấu Tổ chức

Ban giám hiệu

HIỆU TRƯỞNG

Vũ Ngọc Thủy

Điện thoại: 0243 224 2602 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thị Vân
Điện thoại: 0243 224 2603

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Lê Đức Quang
Điện thoại: 0243 224 2607

 

Căn cứ Quyết định 762/QĐ-LĐTBXH, Trường có cơ cấu tổ chức gồm:

– Ban Giám hiệu: Hiệu trưởng và 02 Phó hiệu trưởng;

– 03 phòng chức năng: Tổ chức – Hành chính; Quản lý đào tạo; Tài chính – kế toán;

– 03 khoa: Quản lý hành chính nhà nước; Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý; Bồi dưỡng chuyên ngành.

Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Trường: